01 Kasım 2013, 10:12 - 
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -USAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANTRENÖR VE GENÇLİK LİDERİ (NOKTA) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/154298 1-İdarenin a) Adresi : KURTULUS MAHALLESI ATATÜRK BULVARI NO: 20 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK b) Telefon ve faks numarası : 2762236864 - 2762233179 c) Elektronik Posta Adresi : usak@gsb.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Kurtuluş Mah. Atatürk Bulvarı. No:20 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - UŞAK c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kurtuluş Mah. Atatürk Bulvarı. No:20 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - UŞAK b) Tarihi ve saati : 25.11.2013 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Aynı usulde gerçekleştirilen mali güç bakımından benzerlik taşıyan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde personel çalıştırılmasına dayalı Antrenör ve Gençlik Lideri (Nokta) işini yapmak benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kurtuluş Mah. Atatürk Bulvarı. No:20 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - UŞAK / Tesisler İşletmeler adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurtuluş Mah. Atatürk Bulvarı. No:20 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İl Basın No: 568YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Ege'de Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Resmi İlan HABERLERİ
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
UŞAK DEVLET HASTANESİNDE KAPALI AMELİYAT İLE KİST  TEDAVİSİ REVİZYON İMAR PLANI YAPIMI HİZMETİ ALINACAKTIR UŞAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. UŞAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN MAHMUT ÖZGÖBEK İLKOKULU BAKIM ONARIM İŞİ UŞAK ÖZEL İDARESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK AK PARTİ, BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE YARDIM GÖNDERDİ
 
YAZARLARIMIZ
Y
Site Yöneticisi
BAL’A TUZ KATMAYALIM
 
FOTO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 

İzinsiz Alinmasi yasaktir..2013

Adres : Islice Mahallesi Ismetpasa Caddesi No: 65 Kat: 3 UŞAK (Tiritoglu parkı karşısında TEB bankasi yanı, Karahan sigortasını üstü)
Tel :(0276) 223 30 30